Onze materie

Oplossingen voor
verschillende praktijkgebieden

 

 • Verkeersrecht

  Verkeersovertredingen – verkeersongevallen – berekeningen vergoedingen voor schade na ongeval en kwetsuren – aansprakelijkheidsdiscussies – …

 • Jeugd- en familierecht

  Verblijf kinderen – echtscheiding – alimentatie voor ex-partner en kinderen – afstamming -adoptie – erfrecht – vereffening-verdeling na echtscheiding – collocatie – bewindvoering – bijstand minderjarigen bij jeugdrechter – bijstand minderjarigen bij politie …

 • Strafrecht

  Verhoor politie – verhoor onderzoeksrechter – gerechtelijk onderzoek – opvolging klacht bij politie – politierechtbank – voorlopige hechtenis – correctionele rechtbank – burgerlijke partijstelling als slachtoffer – aanstelling medisch deskundige – strafuitvoeringsrechtbank – probatiecommissie – …

 • Handelsrecht / Ondernemingsrecht

  Opstellen contracten – opstellen en aanpassen factuurvoorwaarden – incasso – protest facturen – contractuele en buitencontractuele vorderingen – alleenverkoop – handelsagentuur – …

 • Contractenrecht

  Opstellen en nazicht contracten – niet nakoming van overeenkomstig – gebrekkige uitvoering van werken of diensten – schadevergoeding – opzegging en ontbinding overeenkomsten – …

 • Huur-verhuur

  Woninghuur – handelshuur – opstellen huurcontracten – opzegging door huurder of verhuurder – betalingsachterstand door huurder – huurverbreking – huurschade – onbewoonbaarverklaring – afrekening onkosten – huurhernieuwing – onderhuur – uithuiszettingen – ontbinding en vernietiging huurovereenkomst – indexatie – verbouwingswerken – …

 • Koop-verkoop

  Kopen en verkopen van onroerende goederen – onderhandelingen – compromis – notariële akte – voorwaarden bij verkoop – vrijwaring voor gebreken – vergunningen – bouwovertredingen – vruchtgebruik – erfdienstbaarheden – ontbinding en vernietiging van de verkoop – kopen en verkopen van andere goederen – aansprakelijkheid verkoper – verkoop via internet – …

 • Incasso onbetaalde facturen

  Opmaak afrekening hoofdsom interesten schadevergoeding – aangetekende ingebrekestelling – invordering via dagvaarding – invordering onbetwiste schuldvordering – Europees Betalingsbevel – opvolgen uitvoering door deurwaarder – solvabiliteitsonderzoek – procedure Rechtbank van Koophandel – …

 • Bouwrecht / Aannemingsrecht

  Bouwgebreken – niet naleving van uitvoeringstermijn – voorlopige en definitieve oplevering – expertises – contracten met aannemer bouwheer en architect – opzetting en ontbinding overeenkomst aannemingsovereenkomst – schadevergoeding – …

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Bijstand bij schadegevallen – vaststellen aansprakelijkheid – berekening schadevergoedingen – aanstelling deskundige – …

 • Arbeidsrecht

  Arbeidsovereenkomsten – ontslag – arbeidsongevallen – handelsagentuur – …

 • Faillissementsrecht - WCO

  Begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden – aanvraag faillissement – aanvraag WCO – indienen schuldvorderingen als schuldeiser – relatie met de curator – volstorting kapitaal – …

 • Appartementsmede-eigendom

  Algemene vergadering – syndicus – bijdragen in gemeenschappelijke kosten – …

 • Vennootschappen

  Oprichting vennootschap en advies vennootschapsvormen – samenwerking met boekhouder – overnames – fusies en splitsingen – overdracht aandelen – geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders – bestuurdersaansprakelijkheid – …

 • Administratief recht - overheden

  Vergunningen – stedenbouwkundige overtredingen -regularisaties – herstel in oorspronkelijk toestand – onteigeningen – College Burgemeester en Schepenen – Bestendige Deputatie – Raad voor Vergunningsbetwistingen – Raad van State – retributies – …