Kosten & Erelonen

Tijdens het eerste gesprek kan u uw probleem voorleggen, waarna we samen bespreken welke stappen we kunnen ondernemen om het probleem juridisch aan te pakken.

Wij lichten u dan onmiddellijk toe hoe wij onze kosten en erelonen berekenen. U bent vrij om te beslissen of u al dan niet verder beroep wilt doen op onze diensten.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien er beroep kan worden gedaan op een rechtsbijstandsverzekering waarin dekking is voorzien voor bijstand door een advocaat, dient u niet zelf te betalen. Dan worden de kosten en erelonen van een advocaat betaald door de rechtsbijstandsverzekering.

Indien u slachtoffer bent van een (verkeers)ongeval of een misdrijf, of indien u dient te verschijnen voor de politierechtbank voor het begaan van een verkeersovertreding, zal u in vele gevallen beroep kunnen doen op een rechtsbijstandsverzekering.

Samen met u kijken wij na of er al dan niet een rechtsbijstandsverzekering is.

Pro Deo bijstand

Mogelijk komt u in aanmerking voor Pro Deo bijstand. Dat is het geval als uw inkomsten lager zijn dan een bepaalde grens of wanneer u behoort tot een welbepaalde categorie.
Samen met u kijken wij na of u al dan niet in aanmerking komt voor Pro Deo bijstand.


Berekening kosten en erelonen

Kantoorkosten
Dit zijn de uitgaven die de advocaat voor rekening van de cliënt heeft gemaakt.Deze kosten omvatten bijvoorbeeld de dossieropening, uitgaande brieven, aangetekende zendingen, kopies,… Wij rekenen een dossierkost aan van 50,00 EUR, verplaatsingskost van 0,50 EUR per kilometer, kost per brief van 11,00 EUR en kopiekost van 0,30 EUR per blad. Op al deze kosten is 21 procent B.T.W. verschuldigd.

Gerechtskosten
Dit zijn bijvoorbeeld de dagvaardingskosten die eventueel betaald moeten worden aan de deurwaarder, de rolrechten als een zaak via verzoekschrift wordt ingeleid, attesten die opgevraagd moeten worden,…
Die worden gewoon aan u doorgerekend, zonder meerkost.

Erelonen
Wij hanteren een uurtarief tussen 110 en 130 EUR. Daarop is 21 procent B.T.W. verschuldigd . Het uurtarief varieert in functie van de complexiteit van de zaak, de vereiste graad van specialisatie, de hoogdringendheid en de inzet van de zaak. Het gehanteerde uurtarief leggen we samen met u vast op de eerste afspraak.
In sommige gevallen kan een afspraak worden gemaakt om te werken tegen een forfaitair bedrag.
Ook voor invorderingen en het vorderen van schadevergoedingen kunnen andere afspraken met u worden gemaakt, in functie van de (financiële) inzet van de zaak.